Nộp báo cáo

Ethicall là một hệ thống cảnh báo hoạt động 24/7, ở gần như tất cả các quốc gia nơi Air Liquide hoạt động và bằng tất cả các ngôn ngữ nói của Tập đoàn. Hệ thống này cũng mở cho bất kỳ bên liên quan nào muốn gửi cảnh báo.

Đạo đức và tuân thủ là điều cần thiết để khuyến khích sự tin tưởng và đạt được sự phát triển bền vững và có lợi cho các hoạt động của chúng tôi. Ngoài việc tuân thủ luật pháp hiện hành ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, chúng tôi cũng thúc đẩy văn hóa liêm chính và sự minh bạch của mình.

Nếu quý vị trực tiếp nhận thức được hành vi không phù hợp liên quan đến nhiều vấn đề về đạo đức, tính liêm chính và sự tuân thủ (gian lận, tham nhũng, xung đột lợi ích, quấy rối, phân biệt đối xử, vi phạm luật cạnh tranh, bảo vệ dữ liệu cá nhân, sức khỏe và an toàn hoặc các vấn đề môi trường, v.v. ), quý vị được khuyến khích báo cáo điều đó, đặc biệt khi quý vị tin rằng có sự vi phạm luật và quy định hiện hành, Quy tắc Ứng xử của chúng tôi hoặc các nguyên tắc khác của Tập đoàn.

Bất kỳ người nào có thiện chí đã báo cáo một hành vi vi phạm tiềm ẩn sẽ không phải chịu bất kỳ biện pháp kỷ luật hoặc trả đũa nào dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc báo cáo này.

Nhân viên cũng có thể chia sẻ bất kỳ mối lo ngại nào và báo cáo bất kỳ vi phạm nào đáng nghi ngờ cho người quản lý của họ, giám đốc nhân sự, phóng viên Đạo đức hoặc Cán bộ Đạo đức của Tập đoàn.

Điều quan trọng là thông tin trong báo cáo của bạn càng chi tiết càng tốt để có thể xử lý và điều tra (tên hoặc mô tả về những người liên quan, các yếu tố hoàn cảnh - ngày, giờ, địa điểm, v.v.). Bao gồm những ai? Việc gì Khi nào? Như thế nào? Ở đâu? sẽ rất hữu ích cũng như truyền đạt bằng chứng khi có thể.

Nếu quý vị nhận thấy bất kỳ tình huống nào cần xử lý ưu tiên (ví dụ: trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và an toàn), vui lòng thực hiện theo các quy trình khẩn cấp tại địa phương.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề của quý vị.

Báo cáo sự cố
Chia sẻ mối quan tâm tại nơi làm việc qua điện thoại
Bảo mật
Quyền riêng tư và bảo mật thông tin Air Liquide