Lämna en rapport

Ethicall är ett varningssystem som finns tillgängligt dygnet runt i nästan alla länder där Air Liquide är verksamt och på alla språk som talas inom koncernen.  Det är också öppet för alla berörda parter som vill larma om något. 

Etik och efterlevnad av regelverk är avgörande för att upprätthålla ett förtroende och för att uppnå en hållbar och lönsam utveckling av vår verksamhet.  Förutom att vi följer de lagar som gäller i länderna där vi är verksamma främjar vi också vår kultur av integritet och transparens.

Om du själv är direkt medveten om olämpligt beteende rörande olika frågor som gäller etik, integritet och efterlevnad av regelverk (såsom bedrägeri, korruption, jäv, trakasserier, diskriminering, brott mot konkurrenslagstiftningen, skydd av personuppgifter, frågor rörande hälsa och säkerhet eller miljö osv.), uppmuntras du att rapportera det, särskilt om du misstänker att det bryter mot tillämpliga lagar och förordningar, vår uppförandekod eller andra riktlinjer inom koncernen.

Den som i god tro rapporterar en potentiell överträdelse kommer inte att bli föremål för några disciplinära åtgärder eller repressalier på grund av sin rapportering.

Anställda kan också ta upp sina bekymmer och rapportera misstänkta överträdelser till sin chef, personalchefen, kontaktpersonen för etikfrågor eller den etikansvarige i koncernen.

Det är viktigt att informationen i din rapport är så detaljerad som möjligt så att den kan behandlas och undersökas (namn eller beskrivning av de berörda personerna, indicier – datum, tid, plats osv.).  Att ta upp vem?  Vad? När?  Hur?  Var? är till stor hjälp, likaså att eventuell bevisning kommuniceras när så är möjligt.

Om du upptäcker en situation som behöver hanteras som en prioritet (t.ex. en akut hälso- och säkerhetssituation), följ lokala nödrutiner.

Tack för att du har meddelat oss dina bekymmer.

Att rapportera en incident
Dela en arbetsplatsproblem per telefon
Sekretess
Sekretessmeddelande