Подай доклад

Ethicall е система за сигнали, достъпна 24/7 в почти всички държави, където Air Liquide има дейност, и на всички говорими в Групата езици. Тя е отворена и за всяко заинтересовано лице, което иска да подаде сигнал.

Етиката и регулаторното съответствие са от основна важност за насърчаването на доверие и постигането на устойчиво и ползотворно развитие на нашите дейности. За да спазваме приложимите закони в държавите, където извършваме дейност, ние също така насърчаваме нашата култура на почтеност и прозрачност.

Ако сте пряко запознати с неуместно поведение във връзка с различни проблеми с етиката, почтеността и регулаторното съответствие (проблеми, свързани с измама, корупция, конфликт на интереси, тормоз, дискриминация, нарушаване на законите за конкуренцията, защита на лични данни, трудова безопасност и здраве, околната среда и др.), Ви насърчаваме да го докладвате, особено когато смятате, че е налице нарушение на приложимите закони и регламенти, на нашия Кодекс на поведение или други насоки на Групата.

Всяко лице, което добросъвестно докладва потенциално нарушение, няма да бъде субект на никакви дисциплинарни или каквито и да било репресивни мерки във връзка с докладването.

Служителите могат също така да споделят всякакви притеснения и да докладват заподозрени нарушения на своя мениджър, мениджър на отдел „Човешки ресурси“, кореспондент от отдел „Етика“ или длъжностното лице по етика на Групата.

Важно е информацията, съдържаща се в доклада Ви, да бъде максимално подробна, за да може да се обработи и разследва (имена или описание на лицата, които имат участие, обстоятелствата около тях - дата, час, място и др.). Във връзка с кого? Какво? Кога? Как? Къде? ще бъде много полезно, както и да съобщите за доказателства, когато е възможно.

Ако забележите ситуация, която изисква да бъде разгледана с приоритет (например спешен случай във връзка със здраве и безопасност), Ви молим да следвате местните процедури за спешни случаи.

Благодарим Ви, че изразявате своята загриженост.

Докладване на инцидент
споделете концерт на работното място
Конфиденциалност
Известие за поверителност